Skip links

ТМЗ Үйлчилгээ

Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ

Бид ААНОАТ, зөрүүг зохицуулах тайланг ТАХАСС татварын тооцоолол, бүртгэл, тайлангийн системээр гаргах үйлчилгээ үзүүлдэг. Холбогдох стандарт, хууль тогтоомжийн дагуу татварын тайланг бэлтгэх бөгөөд тайлангийн баримтжуулалт, нотлох баримтыг системдээ бүрдүүлж хавсаргадаг.

  • Татварын хууль тогтоомжийн даган мөрдөлт
  • Баримт бүрдүүлэлтийн хяналт
  • Татварын тооцоолол хийх, тохируулга бүртгэх
  • Татварын тайлан, тодруулга бэлтгэх
  • Татварын зөвлөгөө өгөх
  • Татварт төлөөлөх – Хяналт шалгалт
  • Татварын шинжээч

Татварын мэргэшсэн зөвлөх компаниуд

  • Жи Эс Эккаунт ТМЗ ХХК
  • Тод такс ТМЗ ХХК
  • Гоц шийдэл ХХ