Skip links

TaxAcc гэж юу вэ?

Татварын тооцоолол, бүртгэл, тайлангаа программаар гаргаж цахим системд илгээх цогц платформ юм.
ТахАсс татварын программ нь СТОУС-д нийцүүлэн бүртгэсэн НББ-ийн журналаас орлогын албан татварын нөлөөллийг тодорхойлж, тооцоолол хийж, татварын бүртгэл хөтөлж, татвартай холбоотой тайлан, тодруулга бэлтгэнэ.

TaxAcc юу хийж чадах вэ ?

Модуль 1 : ААНОАТ

Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тооцоолол, ААНОАТ тайлан, СБТТҮХЗөрүүг зохицуулах тайлан

Модуль 2 : НӨАТ

Борлуулсан болон худалдан авсан бараа ажил үйлчилгээний ибаримт тулгалт хяналт, НӨАТ тооцоолол, НӨАТ суутган төлөгчийн тайлан

Татварын тооцоолол

Татварын суурийн тооцоолол /Автомат/

- Үндсэн хөрөнгийн татварын зорилгоор элэгдлийн тооцоолол
- Гадаад валютаарх Авлага, Өглөг, Мөнгөн хөрөнгийн түүхэн ханшаар тооцоолол

Хойшлогдсон татварын тооцоолол /Автомат/

- Татварын дундаж хувь хэмжээ
- Хувь хэмжээний өөрчлөлтийн улмаас залруулах дүн
- Данс, харилцагч, үндсэн хөрөнгийн код, бүртгэлийн дугаар тус бүрээрх дэлгэрэнгүй тооцоолол

Алдагдал шилжүүлэлтийн тооцоолол

- Алдагдал шилжүүлэлт
- Шилжигдээгүй алдагдлын дүн – Он тус бүрээр

Татварын хөнгөлөлтийн тооцоолол

- Хөнгөлөлтийн төрөл сонгох
- Үйл ажиллагааны чиглэл тус бүрээр дүн хуваарилж холбох
- Хуульд заасан салбарын хязгаарлалтын шалгах

Хязгаарлалт бүхий зардлын тооцоолол /Автомат/

- Томилолтын зардал
- Урсгал засварын зардал
- Хүүгийн зардал
- Ёслол хүндэтгэлийн зардал

Татварын бүртгэл

Түр зөрүү тохируулга бүртгэл

- Дансны үнэ ба татварын суурийн зөрүү
- Хүлээн зөвшөөрөхгүй зөрүү
- Хойшлогдсон татварын дансны бүртгэл

Татварын шалгах баланс, тохируулгын жагсаалт

- Татварын шалгах баланс
- Татварын тохируулгын жагсаалт

Байнгын зөрүүгийн тохируулга бүртгэл

- Чөлөөлөгдөх орлого
- Тусгай хувь хэмжээтэй орлого
- Хасагдахгүй зардал
- Хязгаарлалт бүхий зардал

Татварын тайлан

ААНОАТ-ын тайлан, хавсралтууд

- ТТ-02 - Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тайлан
- ХМ-02(1) - Албан татвараас чөлөөлөгдөх орлогын мэдээ
- ХМ-02(2) - Нийтлэг хувь хэмжээгээр албан татвар ногдох орлогын мэдээ
- ХМ-02(3A) - Нийт зардлын хуваарилалт
- ХМ-02(3Б) - Татвар ногдох орлогоос хасагдах зардлын мэдээ
- ХМ-02(3В) - Татвар ногдох орлогоос хасагдахгүй зардлын мэдээ
- ХМ-02(4) - Татварын тайлангаар гарсан алдагдлыг ирээдүйд шилжүүлэн тооцох мэдээ
- ХМ-02(5) - Төрийн байгууллагаас олгосон эрх эзэмшигчийн эрх борлуулсан, шилжүүлсний орлогын мэдээ
- ХМ-02(6) - Хуулийн дагуу бусдад татвар суутгуулах орлогын мэдээ
- ХМ-02(7) - Гадаад улсад ногдуулан төлсөн албан татварыг төлбөл зохих албан татвараас хасаж тооцох мэдээ
- ХМ-02(8) Албан татварын хөнгөлөлтийн тооцоолол

Зөрүүгийн тайлан, хавсралтууд

- СТ-30 - Санхүүгийн болон татварын тайлангийн үзүүлэлт хоорондын зөрүүг зохицуулах тайлан
- СТ-30а - Түр зөрүүг тооцоолох хураангуй хүснэгт
- ХМ-02(9) - Хойшлогдсон татварын хөрөнгө, өр төлбөрийн тооцооллын мэдээ

НББОУС-12 тодруулга,
ННБ-ийн журналын бичилт

- Орлогын албан татварын зардлын тодруулга
- Татвар ногдуулах орлогын тайлан
- НББ-ийн журналын бичилт

TaxAcc программийн боломжууд

Татварын тайлангийн цогц шийдэл

Татварын зөвлөх
Илүү үр дүн

Татварын бүртгэлийн оновчтой арга зүй

Найдвартай зөв
тооцоолол

Хялбар тайлан боловсруулалт
/автомат/

Цахим тайлангийн системд шууд илгээнэ

Хэзээ ч, Хаанаас ч тайлангаа хянах

Хариуцлагатайгаар
Хугацаанд нь

Дэлгэцийн зураг үзэх​